Tukea ja kommunikointia asiakaslähtöisesti.​

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota antaa Valviran laillistama korkeakoulututkinnon suorittanut puheterapeutti.

Kenelle puheterapia on tarkoitettu?

Puheterapiaa voivat saada kaiken ikäiset asiakkaat, joilla on häiriöitä tai vaikeuksia kommunikoinnissaaan. Kommunikointivaikeuksien taustalla voi olla muun muassa viivästynyt puheen kehitys, kehityksellinen kielihäiriö (DLD), autisminkirjon häiriöt, cp-, kehitys- tai kuulovamma, aivoverenkierron häiriö tai aivovamma.

Monet asiakkaamme käyttävät erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Puhetta tukevia kommunikointikeinoja (AAC) voivat olla esimerkiksi kuvat, tukiviittomat, kommunikointikansiot ja puhelaitteet. Niiden käytön harjoitteleminen ja ohjaaminen arjen ympäristöissä on myös osa puheterapiaa.

Puheterapiaa voivat saada kaiken ikäiset asiakkaat, joilla on häiriöitä tai vaikeuksia esimerkiksi:

- Vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa
- Puheen ja kielen ymmärtämisessä ja tuottamisessa
- Syömis- ja nielemistoiminnoissa
- äänen tuotossa
- Puheen sujuvuudessa (änkytys, sokellus)
- Lukemisessa ja kirjoittamisessa

Puheterapian tavoitteet

- Vuorovaikutus- ja leikkitaitojen vahvistuminen
- Puheen ymmärtämisen tukeminen
- Sanavaraston, nimeämisen ja kerrontataitojen laajentaminen
- Puheen selkeyden ja äänteiden tuoton vahvistuminen
- Puheen sujuvuuden vahvistuminen
- Kommunikoinnin apuvälineiden (esim. kuvien ja/tai teknisten apuvälineiden käytön vahvistuminen)
- Syömis- ja nielemistoimintojen tukeminen
- Yhteiskuntaan osallistumisen ja itsenäisen toiminnan tukeminen

Puheterapiakuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan toimintaa ja osallistumista arjessa. Puheterapiajakson päätavoitteet on määritelty julkisessa terveydenhuollossa tehdyssä kuntoutussuunnitelmassa. Näiden perusteella laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja/tai hänen lähi-ihmistensä kanssa yksilöllinen terapiasuunnitelma, johon kirjataan terapiajakson konkreettiset arkeen sidotut tavoitteet.

Terapian muodot

Yksilöterapia

Yksilöterapiatoteutetaan julkisen terveydenhuollon kuntoutussuunnitelman mukaisesti joko asiakkaalle tutussa arkiympäristössä (esimerkiksi kotona, päiväkodissa tai koulussa) tai vastaanottotiloissamme Vantaalla. Terapia toteutuu yleensä 45 tai 60 minuutin mittaisina käynteinä, puheterapiakäyntien pituus ja tiheys määritellään myöskin kuntoutussuunitelmassa. Kommunikointikeskus Arjessa toteutetaan Kelan kustantamaa yksilöterapiaa ja siihen liittyviä vanhempien ohjauskäyntejä. 

Ryhmäterapia

Ryhmäterapiassajokaisella ryhmän jäsenellä on omat henkilökohtaiset puheterapiatavoitteet. Ryhmiä pidetään sekä lapsille että aikuisille ja niihin otetaan 2-6 asiakasta. Ryhmämuotoinen terapia tukee sosiaalisten taitojen vahvistumista ja tarjoaa vertaistukea. Ryhmässä toimiminen usein myös motivoi ja innostaa asiakkaita. Asiakkaiden lähi-ihmisten osallistuminen on tärkeää myös ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa, jotta ryhmässä harjoitellut taidot siirtyvät tehokkaasti asiakkaan arkeen. Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat kuulla lisää ryhmäterapian mahdollisuuksista. Kelan kustantamaa ryhmäterapiaa ei tällä hetkellä ole saatavilla Kommunikointikeskus Arjesta. 

Etäkuntoutus

Etäkuntoutuksessa terapeutti ja asiakas ovat reaaliaikaisesti yhteydessä toisiinsa etäteknologiaa käyttäen. Kuntoutuksessa käytetään  tavoitteellisesti etäteknologiaa (esim. tietokone, tablettitietokone, älypuhelin ) hyödyntäviä sovelluksia. Etäkuntoutus on ammattilaisen ohjaamaa ja seuraamaa ja sillä on selkeä tavoite sekä alku ja loppu, kuten muullakin kuntoutuksella. Niillä asiakkailla, joiden terapia toteutuu pelkästään etämuotoisena, on mahdollisuus kuntoutusjakson aikana tavata terapeutti myös kasvotusten vastaanotollamme. Aiheesta lisääKelan tutkimus etäterapiasta. 

Lähiympäristöjen ohjaus

Tiivis yhteistyö asiakkaan lähiympäristöjen(esimerkiksi perhe, päiväkoti, koulu, asuntola)  kanssa on keskeinen toimintaperiaatteemme. Asiakkaan lähi-ihmisten ohjaus on aina keskeisessä roolissa puheterapiassa ja asiakkaan lähi-ihmiset voivat osallistua terapiakäynneille. Terapiakäynnit voivat myös toteutua osin tai kokonaan luonnollisissa arjen tilanteissa esimerkiksi päiväkotiryhmässä. Näin tuetaan asiakkaan kuntoutuksessa vahvistuvien taitojen siirtymistä myös arjen ympäristöihin ja tilanteisiin ja terapeutti voi ohjata ja muokata ympäristöä vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeita. Osalle asiakkaista Kela myös myöntää erillisiä vanhemmille tarkoitettuja ohjauskäyntejä jolloin yksilöterapian osana voidaan toteuttaa OIVA-videoklinikkaohjausta vanhemmille ja lähi-ihmisille. Puheterapeuttimme tekevät usein yhteistyötä ja yhteiskäyntejä myös asiakkaan mahdollisten muiden terapeuttien, esimerkiksi fysio-, toiminta- ja musiikkiterapeuttien, kanssa. 

Hakeutuminen puheterapiaan

Kuntoutus­suunnitelma

Tarvitset suosituksen puhaterapiaan julkisesta terveydenhuollosta (esim. HUS)

Maksusitoumus

Saat maksusitoumuksen terapiaan Kelalta tai muulta viralliselta taholta

Terapeutin etsiminen

Valitaan sinulle sopiva terapeutti ja terapian totautuspaikka

Hoidon aloitus

Tavoitteiden mukainen terapia aloitetaan